كاش منم می تونستم افسانه شخصی خودمو دنبال كنم...كاش می شد... ولی حیف این ها همه اش یهخواب سفید بیشتر نیست . یه رویای قشنگ که هیچوقت نمیخوای تموم بشه ولی یه روزی به خودت میایی و میبنی این رویا رفته تموم شده و دیگه اثری ازش نیست منمیدونی کی مقصره ؟؟؟؟؟ چرا؟ خودت میدونی چرا اخه یه کم البته یه کم که نه خیلی دیر کردی .خیلی مردد بودی و خیلی اشتباه کردی ولی شاید ............................

حرفهای که باید بشنوی

سلام آزاده عزیزم

امیدوارم که حالت خوب باشه؟ نمیدونی چقدر توی این ۲ ماهی که درست ندیدمت چی کشیدم؟ چه حرف های شنیدم ..........................

نمیدونی! تنهایی سخته   تنهایی توی سکوت  که هر لحظه بغض میشه و میخواد ادم را خورد کنه نمیدونی چی میکشم امروزانگار دیگه من را نمی خواهی برای همین می خوام از اینجا برم به خاطرات 1 ساله ام با تمومشون تموم هست و نیست من همونای اند که الان فقط مثل یه سایه دارند از جلوی چشمم رد میشند

((منتظر ش نباش اون تنها نیست))

برو , گه گاه نیاز دارم كه از یاد نبرم باید, نفس بكشم !!! گه گاه نیاز دارم تو از كنارم دور باشی. گه گاه احساس میكنم چرا هرگز ندانستم كه تو باید پیش از اینها می رفتی !!! برو , و خاطره ها رااز یاد ببرو ان چه را كه شاید اتفاق می افتاد سعی نكن مرا عوض كنی مرا به من بازگردان . و بروگه گاه احساس میكنم كه باید تنهای تنها بمانم تا خودم را بیابم برو و خاطره ها را فراموش كن

من به تو بیش از این محتاج نمی مانم و من به تو حتی یك روز دیگر هم نیاز ندارم من به نادیده گرفته شدن نیاز ندارم و من به كشتن ایام نیاز ندارم برو و از من عذر خواهی نكن برو و خاطره ها را از یاد ببر برو و به انچه شاید اتفاق میافتاد نیندیش برو و من را به خودم باز گردان برو.....................

برو.......................

اینها را برای این میزنم که دیگه راحت یاشی به قول خودت راحت و ازاد  

شاید اشتبها من همین بوده خودت بهتر میدونی چی میگم بهتر از هر کس دیگر

بازم مینویسم 

امیدوارم که بهت خوش بگذره

به امید دیدار

گزارش تخلف
بعدی